LVIV TROPHY 2021

Women Silver 2009-2010

Entries

No.NameNat.
1Sofiya RAIVAHOVS'KAKYI
2Lolita STOROCHYKKYI
3Bogdana LEPKALVI
4Alina DZIVISHEKLVI
5Mariya ITRYNNOV
6Anna DIL'NANOV

Last Update: 28.11.2021 12:46